Wycena Nieruchomości Płock

Rzeczoznawca Majątkowy Krzysztof Dwuraźny

Wycena nieruchomości Płock

Moim priorytetem jest indywidualne podejście do Klienta. Szanuję Państwa czas, dbając o terminowość i najwyższą jakość usług w zakresie wyceny nieruchomości.


Świadczę usługi w zakresie min.:

 • wycen nieruchomości niezabudowanych (działki budowlane, rolne leśne, rekreacyjne),
 • wycen nieruchomości zabudowanych (mieszkaniowych, komercyjnych, rekreacyjnych),
 • wycen lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • wycen czynszów dzierżawy i najmu,
 • wycen ograniczonych praw rzeczowych (służebności przesyłu, drogi koniecznej, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu).

Działanie Biura ukierunkowane jest na realizację min. następujących celów:

 • pomoc w ustaleniu ceny sprzedaży, kupna, bądź zamiany nieruchomości,
 • kredytowych,
 • ubezpieczeniowych,
 • odszkodowawczych,
 • wywłaszczenia nieruchomości,
 • podatkowych i karno-skarbowych,
 • ustalenia ceny wywoławczej w postępowaniu przetargowym,
 • przekształceń własnościowych,
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • ustalenia podstawy naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych.

Szczególny przedmiot mojego zainteresowania stanowi problematyka wynagrodzeń i odszkodowań związanych z infrastrukturą liniową. Specjalizuję się w wycenie wynagrodzeń z tytułu ustanowienia służebności przesyłu i bezumownego korzystania z nieruchomości, a także odszkodowań w trybie art. 124., 124b. i 126. ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Przedmiot działalności Wycena Nieruchomości Płock obejmuje również specjalistyczne analizy dotyczące rynku nieruchomości, badanie trendów, popytu i podaży, a także analiza opłacalności inwestycji. Zakres świadczonych usług obejmuje również szeroko pojęte doradztwo.


Wycena nieruchomości na terenie miasta Płock.

Płocki rynek nieruchomości jest przedmiotem regularnie wykonywanych przeze analiz, ale operuję również na terenie powiatów sąsiednich, min. Sierpc i Gostynin.


Opracowania są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny, przy poszanowaniu Kodeksu Etyki Zawodowej. Wypełniam również obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.


Nawiązując współpracę z „Rzeczoznawca majątkowy Krzysztof Dwuraźny”, mają Państwo gwarancję rzetelnej i profesjonalnej obsługi.


Rzeczoznawca Majątkowy Płock

Jako rzeczoznawca majątkowy posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości nr 6558 oraz zarządzania nieruchomościami nr 22816.

Ukończyłem Uniwersytet Warmińsko-Mazurski na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, uzyskując tytuł inżyniera w zakresie geodezji i szacowania nieruchomości oraz tytuł magistra w zakresie zarządzania nieruchomościami. Równolegle studiowałem na Wydziale Prawa i Administracji, uzyskując tytuł magistra administracji. Poszerzenie wiedzy w każdej z tych dziedzin pozwala mi w umiejętny sposób tworzyć każdy operat szacunkowy.

Zawodowo z wyceną nieruchomości jestem związany od 2005 roku.


Opracowania wykonuję zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny, przy poszanowaniu Kodeksu Etyki Zawodowej. Jako rzeczoznawca majątkowy wypełniam również obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.


Jestem członkiem „Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych”. Wysokie standardy zawodowe potwierdzane są wypełnianiem obowiązku ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji.


Zapraszam do współpracy,

Rzeczoznawca majątkowy - Krzysztof DwuraźnyKursy i szkolenia

 • Służebności gruntowe w działaniu rzeczoznawcy majątkowego,
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • Informacja publiczna + RODO,
 • Zastosowanie metod statystycznych i ekonometrycznych w analizie rynku dokonywanej w celu wyceny nieruchomości cz. II,
 • Najczęściej popełniane błędy przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych - teoria, praktyka, orzecznictwo KOZ, SA, KA (warsztaty),
 • Zastosowanie metod statystycznych i ekonometrycznych w analizie rynku dokonywanej w celu wyceny nieruchomości cz. I,
 • Rzeczoznawca majątkowy a zmiany w prawie nieruchomościowym,
 • Wycena wód i gruntów pod wodami z uwzględnieniem aktualnego prawa wodnego. Szkolenie RODO,
 • Praktyczne stosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości. Jak unikać błędów spotykanych w operatach szacunkowych,
 • Rynkowy charakter podejścia porównawczego,
 • Wycena, obrót i zarządzanie nieruchomościami energetycznymi,
 • Obrót nieruchomościami rolnymi w praktyce,
 • Analizy przestrzenne w wycenie nieruchomości,
 • Zmiany przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dokonane w 2017 roku,
 • Wycena stacji paliw,
 • Udział rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim,
 • Matematyczne podstawy wyceny nieruchomości w podejściu dochodowym,
 • Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo-podatkowych,
 • Wykorzystanie geoportali szczebla krajowego w gospodarce nieruchomościami,
 • Dylematy rzeczoznawcy majątkowego podczas stosowania procedur określania wartości nieruchomości rolnych, leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych,
 • Wycena nieruchomości a wycena przedsiębiorstw,
 • Stopy zwrotu w wycenie nieruchomości,
 • Seminarium szkoleniowe - Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 10 marca 2015 r. oraz aktualnych zamierzeń legislacyjnych,
 • Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości,
 • Wycena ograniczonych praw rzeczowych,
 • Wycena metodą pozostałościową (teoria i praktyka),
 • Służebność przesyłu,
 • Określanie wartości nakładów w ustawie o gospodarce nieruchomościami,
 • Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych,
 • Sporządzanie operatu szacunkowego w celu zabezpieczenia wierzytelności banku,
 • Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, zagadnienia warsztatowe dotyczące określania wartości szkód i wynagrodzeń,
 • Praktyczne zasady określania wartości prawa służebności przesyłu,
 • Metodyka wyliczania wynagrodzenia przy ustalaniu służebności przesyłu,
 • Służebność przesyłu. Procedury prawne i zasady wyceny,
 • Wykorzystanie komputera w pracy rzeczoznawcy majątkowego - Excel "krok po kroku",
 • Kosztorysowanie robót budowlanych z wykorzystaniem programu komputerowego - część praktyczna,
 • Kosztorysowanie robót budowlanych z wykorzystaniem programu komputerowego - część teoretyczna,
 • Powszechne Krajowe Zasady Wyceny - nowe regulacje w wybranych standardach zawodowych,
 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami - ostatnie nowelizacje ustawy,
 • Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - najnowsze przepisy prawne,
 • Excel - w biznesie zastosowania profesjonalne,
 • Arkusz kalkulacyjny MC Excel – średniozaawansowany,
 • Inwentaryzacja i wycena wartości w przedsiębiorstwie,
 • Wycena przedsiębiorstw.

E-mail

biuro.wnkd@gmail.com


Telefon

516 503 630


Adres

BIURO WYCENY NIERUCHOMOŚCI KRZYSZTOF DWURAŹNY

Cekanowo 35, 09-230 BielskFormularz kontaktowy

Wiadomość została wysłana poprawnie.
Wprowadzony kod z obrazka jest nieprawidłowy. Spróbuj ponownie.
Błąd serwera. Wiadomość nie została wysłana, spróbuj napisać bezpośrednio pod adres biuro.wnkd@gmail.com.